Mari Solei´s Kanaliseringer

Mari Solei`kanaliseringer

Kjære dere alle ! ( 2012)

 

Kjære englevenner – budbringere i denne tid - det er meg Sananda som hilser dere i denne stund.

Jeg hilser dere alle fra hjerte av Kristus i dag.

 

Husk dere er elsket og alt er like fullstendig og like helt uansett hvor dere er til en hver tid . Akkurat nu kjære dere - styres dere gjennom en mental viten som ikke løfter menneskeheten . Dere er gitt en mental forståelse for så og forstå gjennom deres hjerter. For ingen av dere kan noen gang komme utenom dette steg av utvikling i deres illusjons lære . Vit at der kjærlighet mangler - er illusjonens mørke tilstede . Se inn i deres hjerte i denne tid og vær trygg for at alt er tatt vare på. I denne tid er det mange sannheter som synliggjøres for dere – slik har det alltid vært . Dette for at dere skal skille klinten fra hveten som skallet fra frukten og føle hva som løfter dere der dere nu er .

Alle sannheter er like hele i denne dag . Dagen i dag er den viktigste for dere å forholde dere til .Hvert minutt av denne dag er like hel - like fantastisk som du selv er i denne stund. Jeg snakker til dere gjennom denne kanalen i denne stund og vi gleder oss over denne mulighet til å videre føre informasjon fra Kristus hjerte i denne dag til dere alle . Slik er det når dere er villig i tjeneste fra deres eget hjerte i kjærlighet . Gå inn i deres hjerte og finn hvile med dere selv og Gud i dere å la mine ord strømme gjennom dine føleser i denne stund.

Gi slipp på alt som ikke løfter dere - å kjenn på hvilket partnerskap du har med din sjel i ditt hjerte i denne dag . Du trenger ikke å mene noen ting - du trenger ikke gjøre noen ting eller forandre noe – men være akkurat den du er . For du er elsket slik du er med alt du er.er  Gi slipp på alt som ikke løfter deg – kjære .

 

Jeg vil gjærne få lov å gi dere en del informasjon om den sanne lære og den lære som kommer til dere gjennom den skrevne bok .

 

Når det gjelder den mentale sannheten som kommer frem til dere gjennom bøker og mennesker i denne tid skal dere alltid ta til dere den sannhet som føles rett for dere og som løfter dere . Vi ser det er mangen av dere som ikke kan se seg selv slik vi ser dere .Dette skjer på grunn av at dere ennå sitter fast i illusjonens mørke . Hvordan kan dere se GUD i dere når dere ikke ser dere selv.

Når disse følesene kommer som uverdighet ber vi dere å se for dere Den HelligeÅnd ta plass og fyller dere med lys og kjærlighet i deres hjerte.

Mange får høre i dag at de er av den og den energien – det kan være englemestere eller andre energier som er høyt utviklet gjennom illusjonen lære .

 

Hva sier deg at du selv ikke er det. ?

Dere er alle fasetter av helheten - slik er dere alle fasetter av hverandre . Akkurat nu er kanskje jeg den fasetten du kjenner best og har et sterkt samarbeid med . Ikke fordi jeg er noe bedre eller større enn deg men fordi

jeg elsker deg ” og gjerne vil at du skal finne din plass og se hvor fantastisk du er . Det som er viktig er at du er sann i ditt hjerte for deg selv og andre. Slik blir vi begge velsignet – og løftet begge .

 

Egoet og det mentale jeget forstyrres mange ganger dere imellom når energiskifter skjer. Derfor vil det kanskje skje en energimessig slåsskamp i den fysiske mentale virkelighet for mange som ikke ser seg selv verdig . Dette skjer som oftest gjennom ord og energier - men også gjennom fysiske slåsskamper i lavere mentale virkeligheter . På denne måten kan dere forstå den frustrasjon som skjer på alle plan av deres virkelig het i disse dager . Frustrasjon – krig – sult og lidelse vil fortsette så lenge dere ikke er villig å se gjennom deres hjerter men utfra den mentale forståelsen . Dette vil ikke opphøre før dere er villig til å se gjennom deres hjerter i kjærlighet for dere selv og deres neste.. Å se gjennom hjerte er det samme som å se bak handlingen – bak ordene – bak masken dere alle bærer . Når dere ser bak – vil dere se årsak og mening . Da vil dere se opprinnelsen og skapelsen av krigssituasjonene og energikampene .

Bak alt finnes bare kjærlighet . Bak den ulykkelige barnet finnes en smerte om ikke å fortjene kjærlighet – ikke være elsket og ikke være verdifull . Slik er ” dualiteten ” dere valgte å være i og kjenne på . Den lære som nu er gitt og gis dere er på veien tilbake til enheten med dere selv og ” Gud ” i dere. Ingenting annet betyr noe enn dette ene . Slik skapes den sanne lære gjennom hjertet når dere – barn av jorden forstår hvorfor dere valgte disse offerbitene og hvorfor dere valgte lidelsen i deres celler . Når deres se gjennom hjerte vil dere se dere selv og før dere ser dere selv kan dere ikke se andre eller ” Gud ” i dere selv .

Slik blir dere skapere av den nye jord gjennom å heve deres energi - tanker og gjerninger i forhold til dere selv og andre . Slik vil glede og positive energier gli ut over moder jord og løfte planeten jorden over i den femte dimisjonen .

Gled dere lysbarn - alt er over – lidelsen er slutt . Men deres fysiske kropper forstår ikke ennå sannheten og det er denne delen av dere som sitter fast . Alt skal omskapes gjennom deres hjerter denne gangen og gjennom deres indre visdomskilde . Ikke gjennom bøker og andres sannheter men gjennom din egen og ditt partnerskap med deg selv og ” Gud ”i deg .

Når du ikke gir næring til illusjonen og dualiteten lenker lenger er du fri . Da vil du se din nye plass og din tjeneste ut fra en høyere virkelighet og likeledes vite at du ikke kan annet enn å tjene din høyeste vilje . Du vil aldri tvil men stå støtt.

 

Kjære dere som er omskaper og er medskaper av den nye jord, dere er likeledes med å løfte bort den gamle . Men før dere er villig i deres hjerter til å løfte dere selv vil dere ikke kunne manifestere dette i en handling gjennom deres hjerter. For skapelsen skjer på flere plan . I tanke – ord – og gjerning . Når dere skaper i tanker og ord vil skapelsen ikke skje inn i det fysiske - men når du skaper i form av handling skjer det en fullbyrdelse av skapelse . Om du tenker at du må eller skal det og det ,men ikke gjør en handling på det blir dette ikke skapt i det fysiske men på andre plan . Slik er det viktig for dere å tenke positive tanker og glede dere med hverandre gjennom å se hverandre ut fra deres hjerter slik dere selv ønsker å bli sett og forstått .

På denne måten skjer hver skapelse inn i det fysiske i forhold til deres liv og Deres moder jord . Om dere tar imot og åpner opp for porter inni dere selv av høyere innsikt og forståelse og ikke gir denne innsikt videre i kjærlighet for å løfte din neste – vil du være i villrede og famle i blinde fordi illusjonens mørke holder deg fast til å bli omfavnet av lyset du åpnet opp for .

Dette er et steg av utvikling kjære dere som handler om deres mentale virkelighet . For dere lar dere styre av det dere sender ut og det dere får tilbake . Dette er en av de kosmiske lov en om karma og på jorden .

 

Skapelsen skjer gjennom først følesene for situasjonen for så å knytte til den maskuline i form av handlingskraft . Slik vil den feminine energi bli løftet og skapt gjennom deres handling utfra deres hjerter i kjærlighet denne gang – med at dere ser hverandre gjennom deres hjerter.

 

Den feminine og maskuline energi er allerede skapt av Guddommen . To energiballer i form av kvinne og mann. Dere vil aldri kunne omskape dette – annet en å se at begge deler er like viktig . Elsk dere selv og det dere har skapt for ingenting kan dere forandre på enn å skape ut fra deres hjerter denne gang i kjærlighet . 

Den maskuline og den feminine energi har nå vært styrende og regjerende på deres jord og dere opplever nå resultatet av dette som er krig – sult og lidelse overalt . Alt dette var dere villig til å skape for å se dere selv – kjære . Alt dette er også velsignet. Men det var aldri meningen at dere skulle forbli i mørket og lidelsen . Men dere valgte også å tro at dere ikke kunne få eller motta kjærlighet uten lidelse og smerte . Derfor forble dere i mørke og undertrykkelse .

Nu elskede barn er dere gitt sannheten på mange forskjellige måter og gjennom mange forskjellige bøker og mennesker for at de av dere som ikke forstår – først kan forstå gjennom en mental sannhet for siden å forstå gjennom sitt hjerte.

 

Dere kan ikke kutte ut den ene og velger den andre. Slik er det også i forhold til hver enkelt av dere . Hvis dere undertrykker hverandre – undertrykker dere også dere selv og Gud i dere selv.

 

Inntil dere forstår dette - vil deres feminine del – deres moder være undertrykt.

 

Mitt ord blir forkynt gjennom mange munner i denne tid - og det er mange som søker meg og mitt ord gjennom kurser . Vit da at dere søker akkurat den sannheten som blir gitt deg for at dere skal se dere selv der dere er .

Om du ikke vil se og ikke høre - vil sannheten være som en energi som ikke vil bli tilgjengelig for dere – men den vil trykke dere ned i mørket for at dere skal se den sannhet dere skal bort fra.

Der mitt ord er – er lyset .

Ingen som er i lyset - fordømmer mørket . De som er i lyset vet at mørke finnes og er like stort som lyset. Men mørke formørker ikke deres sjeler lenger . Det som vil være viktigst for dere alle vil være å løft hverandre . I det du løfter andre løfter du deg selv gjennom ord og handlinger .

Å løfte andre vil ikke være å fortelle din sannhet og si at den er riktig – men du lar andre være i sin sannhet og velsigner den . Samtidig kan du fortelle din sannhet .

Alle sannheter er som i en krystall som har mange fasetter – jo flere fasetter du får jo større virkelig het får du . Om du utelater den ene og forholder deg til den andre vil du ikke se det du skal se . Slik er dere alle like hele og like store der dere er til en hver tid.

 

Kjæreste dere – vi renser dere opp gjennom innvielser og løfter dere på mangen måter for at dere skal se hvor vakre lysvesen dere er . Men vi ser at mange av dere velger å forbli i mørket – og så lenge mitt ord lever vil mitt ord være av lyset og ikke av mørket . Men mangen av dere kjære slenger ut mitt ord som om det skal være av mørke .

Til de av dere som bringer ut mitt ord i denne tid gjennom deres munner vil jeg si . ” Vokt dere for ” trollmenn og syndere ” og la ikke mitt ord bli spist og omskapt slik det har skjedd før . Vern om mine ord som det uskyldige barns energi som skal fødes ut på jorden i denne tid .

Mine ord skal komme til de av dere som søker det i sitt hjerte . De som hører skal få høre og de som vil se skal få se . Se jeg kommer til dere gjennom deres indre viten og dere vil vite hvem jeg er.

 

Salige er de som vasker sine klær – slik at de kan spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen .

For det vil komme en tid hvor dere alle vil måtte søke sannheten inni dere selv og ikke gjennom andre eller gjennom de som har gått foran dere .

Bruk deres indre lærebok - ” Livets bok” som er skrevet av dere selv på deres vandring mot opplyst het. Det er denne lærboken hver enkelt skal åpne opp for Ikke den læreboken som er blitt skrevet og som alt er blitt skapt . For alt som er blitt skapt er allerede manifestert inn i deres verden . Dette er ikke din bok, men en annens bok og så lenge du forholder deg til denne boken som din veiviser og din sannhet vil den være din sannhet . På denne måten vil du ikke se og ikke lytte til din egen .

 

”Gled dere over og med hverandres sannhet . Løft hverandre slik dere selv vil bli løftet ”

 

Kjæreste deg – dere som ennå lever i en mental virkelighet og forholder dere til lærebøker rundt dere . Stol på dere selv og den boken dere selv har skrevet i deres hjerter.

Ingenting er galt eller rett av dette – men det jeg ønsker å si til hver enkelt av dere i denne stund er at : ” Ingen andre enn du selv har sannheten om ditt liv – og det er alltid dette din sjel vil fortelle deg.

 

Lyset finnes inni deg selv – i ditt lystempel.

Der er ditt alter - der står din stol – . Ved dette alter er det kun satt av plass til deg og ingen kan ta din stol.. Ingen er som deg og for at puslespillet skal få større helhet anbefaler du til å ta din plass og knele ved ditt alter slik at kilden og sannheten kan renne som en elv gjennom deg i denne dag.

Da vil du aldri tvile - da vil du aldri bare tro - men du vil alltid vite i ditt hjerte at det er din ” Fars ” kilde som renner gjennom deg .

Han sier : ”Slik kan dere alltid hvile i mitt hjerte for i mitt hjerte fins din kilde ------- ingen annen plass eller sted - finner dere denne kilde - enn inni deres eget hjerte – . ”

 

 

Dette kjære er det jeg ville formidle til dere i denne dag fra ” kilden ” som er min ”FARS ”.

 

 

TAKK:

 

 

DERES FAR / V LORD SANANDA OG ENGLERIKET:

Nyeste kommentarer

06.11 | 22:44

Tusen takk, Mari Solei, for at du deler din fantastiske historie🙏
Jeg er fylt av takknemlighet for at jeg er så heldig å ha kontakt med deg♥️

06.11 | 13:48

Tusen takk Mari Solei. Det er en sterk historie om Chani og Mayafolket.En sterk historie om menneskehetens gang til vi nå står her. Tusen takk

06.11 | 11:08

For meg føles ordene helt ekte og sanne i mitt hjerte, det kjennes i hele meg. Disse ordene får hele krippen til å vibrere.

06.11 | 10:58

Tusen takk ♥️ Jeg gleder meg til å i ro ta i mot den informasjon du får beskjed om å dele. Takk for at du er den du er.